2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: 24.05.2019 Kardeşliğimiz Zekât Ve Fıtır Sadakası

  Share
 1. #1
  ***
  DIŞARDA
  Points: 433.723, Level: 100
  Points: 433.723, Level: 100
  Level completed: 0%,
  Points required for next Level: 0
  Level completed: 0%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0%
  Overall activity: 0%
  Achievements
  SiLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  EMEKTAR KURUCU

  .
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Yer
  ISPARTA
  Mesajlar
  18.953
  Points
  433.723
  Post Thanks / Like
  Tecrübe Puanı
  10

  nww 24.05.2019 Kardeşliğimiz Zekât Ve Fıtır Sadakası

  KARDEŞLİĞİMİZ ZEKÂT VE FITIR SADAKASIYLA BEREKETLENSİNMuhterem Müslümanlar!Bizler imanımızın gereği olarak mümin kardeşlerimize gönülden sevgi besler, saygı ve şefkat duyarız. Tıpkı bir bedenin uzuvları gibi birbirimize destek oluruz. Bazen bir sohbetle kardeşimizi ferahlatır, bazen yüküne omuz veririz. Mali yardımlarımızla müminlerin derdine derman olur, dualarımızla manevi olarak da yanlarında yer alırız. Zira şeref kaynağımız, yüce dinimiz İslam, bizlere dayanışma içinde olmamızı emretmiştir. Cenab-ı Hak, başta zekât ve fıtır sadakası olmak üzere farklı ibadetlerimiz sayesinde yardımlaşma bilinci kazanmamızı murad etmiştir.Aziz Müminler!Zekât, Din-i Mübin-i İslam’ın üzerine bina edildiği beş temel esastan biridir. Yerine getirilmesi Allah tarafından kesin bir şekilde emredilen farz bir ibadettir. Dinen zengin sayılanların yılda bir defa mallarının belirli bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşması, vazgeçilmez bir sorumluluktur.Zekât mali bir ibadettir ve Rabbimizin verdiği bunca nimete karşı bir şükür ifadesidir. Zekât, servetin bir kenarda birikip âtıl hale gelmesine engel olur. Kardeşlik duygularını pekiştirerek zenginle fakir arasında sevgi ve güven tesis eder. Başta cimrilik ve mal hırsı olmak üzere birçok kötü huydan mümini korur. Bir taraftan malı temizlerken diğer taraftan müminin kalbini arındırır. Verenin de alanın da hayatına bereket olur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de “Onların mallarından zekât al, bununla onları temizlersin, arıtıp yüceltirsin”[1] buyurulmaktadır. Bu emrin muhatabı olan Peygamber Efendimiz (s.a.s) ise bizlere “Sadaka vererek hastalarınız için Allah’tan şifa isteyin, zekât vererek de mallarınızı korumaya alın.”[2]talimatında bulunmuştur.Değerli Müslümanlar!Fıtır sadakası ise insan olarak saygın yaratılmanın, ömrün en kazançlı dönemleri olan Ramazan günlerine erişmenin ve nihayet bayrama ulaşmanın şükrüdür. Ramazan’ın sonunu gören her Müslüman, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi için belirli bir miktar yardımı bayramdan önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalıdır. Böylelikle gecesiyle gündüzüyle insanı ibadete davet eden mübarek Ramazan ayını iyilikle sonlandırmış olur. Fıtır sadakası, ihtiyaç sahiplerinin bayrama hazırlanmasına, bayramın huzuruna ve neşesine ortak olmasına vesiledir.Kıymetli Müminler!Bir toplumda farklı maddi imkânlara sahip insanların bir arada yaşaması gayet tabii bir durumdur. Bu farklılığın uçuruma dönüşmemesi, zenginin yoksulu gözetmesiyle mümkündür. Malında fakirin hakkı olduğunu idrak edemeyen zengin, bu hakkı sahibine teslim etmedikçe ziyandadır. Zekâtı ve fıtır sadakasını ihmal etmek günahtır, büyük bir vebaldir. Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de müminleri şöyle uyarmaktadır: “Ey iman edenler! Alım satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan önce Allah’ın size verdiklerinden O’nun için harcayın...”[3]Muhterem Müslümanlar!Kardeşliğimizi zekât ve fıtır sadakası ile bereketlendirelim. Hayatımızın her anında olduğu gibi, bu Ramazanda da hayır ve hasenatın öncüsü olalım. Bayram sabahına varmadan fitrelerimizi muhtaç kardeşlerimizle buluşturalım. İnfakta bulunurken kimseyi incitmeyelim, gönül kırmayalım. Allah yolunda sevdiğimiz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe asla erişemeyeceğimizi unutmayalım.Aziz Müminler!Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız “Kardeşliğimiz Zekâtla Bereketlensin” diyor. Önceki Ramazanlarda olduğu gibi bu Ramazanda da siz hayırsever milletimizin yardımlarını yurtiçi ve yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Gıda kolilerinizle yetimlerin ve fakirlerin yüzlerini güldüreceksiniz. Binlerce çocuğa bayramlık kıyafet giydireceksiniz. Mülteci ailelere iftar sofraları kuracaksınız. Ülkemizde, ümmet coğrafyasında ve dünyanın dört bir yanında, Allah’ın bizlere emaneti olan ihtiyaç sahiplerinin bayram sabahına mutlu ve huzurlu bir şekilde uyanmasına vesile olacaksınız inşallah.Sizleri il ve ilçe müftülüklerimize ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilciliklerimize başvurarak iyilik seferberliğine katılmaya davet ediyorum. Yapmış olduğumuz ve yapacağımız bütün yardımların makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hutbemi bir âyet-i kerimeyle bitiriyorum: “Namazı kılın, zekâtı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür.”[4]

  [1] Tevbe, 9/103.

  [2] Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 542.

  [3] Bakara, 2/254.

  [4] Bakara, 2/110.
  Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü


 2. #2
  ***
  DIŞARDA
  Points: 6.479, Level: 52
  Points: 6.479, Level: 52
  Level completed: 65%,
  Points required for next Level: 71
  Level completed: 65%, Points required for next Level: 71
  Overall activity: 0%
  Overall activity: 0%
  Achievements
  unubdive - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Üye

  Üyelik tarihi
  Sep 2013
  Mesajlar
  2
  Points
  6.479
  Post Thanks / Like
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart hi!

  KARDEĞ®LĞ*Ğ*Ğ*MĞ*Z ZEKĞ’T VE FITIR SADAKASIYLA BEREKETLENSĞ*NMuhterem Mьslьmanlar!Bizler imanэmэzэn gereрi olarak mьmin kardeюlerimize gцnьlden sevgi besler, saygэ ve юefkat duyarэz. Tэpkэ bir bedenin uzuvlarэ gibi birbirimize destek oluruz. Bazen bir sohbetle kardeюimizi ferahlatэr, bazen yьkьne omuz veririz. Mali yardэmlarэmэzla mьminlerin derdine derman olur, dualarэmэzla manevi olarak da yanlarэnda yer alэrэz. Zira юeref kaynaрэmэz, yьce dinimiz Ğ*slam, bizlere dayanэюma iĞ·inde olmamэzэ emretmiюtir. Cenab-э Hak, baюta zekвt ve fэtэr sadakasэ olmak ьzere farklэ ibadetlerimiz sayesinde yardэmlaюma bilinci kazanmamэzэ murad etmiюtir.Aziz Mьminler!Zekвt, Din-i Mьbin-i Ğ*slam’эn ьzerine bina edildiрi beю temel esastan biridir. Yerine getirilmesi Allah tarafэndan kesin bir юekilde emredilen farz bir ibadettir. Dinen zengin sayэlanlarэn yэlda bir defa mallarэnэn belirli bir kэsmэnэ ihtiyaĞ· sahipleriyle paylaюmasэ, vazgeĞ·ilmez bir sorumluluktur.Zekвt mali bir ibadettir ve Rabbimizin verdiрi bunca nimete karюэ bir юьkьr ifadesidir. Zekвt, servetin bir kenarda birikip вtэl hale gelmesine engel olur. Kardeюlik duygularэnэ pekiюtirerek zenginle fakir arasэnda sevgi ve gьven tesis eder. Baюta cimrilik ve mal hэrsэ olmak ьzere birĞ·ok kцtь huydan mьmini korur. Bir taraftan malэ temizlerken diрer taraftan mьminin kalbini arэndэrэr. Verenin de alanэn da hayatэna bereket olur. Nitekim Kur’an-э Kerim’de “Onlarэn mallarэndan zekвt al, bununla onlarэ temizlersin, arэtэp yьceltirsin”[1] buyurulmaktadэr. Bu emrin muhatabэ olan Peygamber Efendimiz (s.a.s) ise bizlere “Sadaka vererek hastalarэnэz iĞ·in Allah’tan юifa isteyin, zekвt vererek de mallarэnэzэ korumaya alэn.”[2]talimatэnda bulunmuюtur.Deрerli Mьslьmanlar!Fэtэr sadakasэ ise insan olarak saygэn yaratэlmanэn, цmrьn en kazanĞ·lэ dцnemleri olan Ramazan gьnlerine eriюmenin ve nihayet bayrama ulaюmanэn юьkrьdьr. Ramazan’эn sonunu gцren her Mьslьman, kendisi ve bakmakla yьkьmlь olduрu ailesi iĞ·in belirli bir miktar yardэmэ bayramdan цnce ihtiyaĞ· sahiplerine ulaюtэrmalэdэr. Bцylelikle gecesiyle gьndьzьyle insanэ ibadete davet eden mьbarek Ramazan ayэnэ iyilikle sonlandэrmэю olur. Fэtэr sadakasэ, ihtiyaĞ· sahiplerinin bayrama hazэrlanmasэna, bayramэn huzuruna ve neюesine ortak olmasэna vesiledir.Kэymetli Mьminler!Bir toplumda farklэ maddi imkвnlara sahip insanlarэn bir arada yaюamasэ gayet tabii bir durumdur. Bu farklэlэрэn uĞ·uruma dцnьюmemesi, zenginin yoksulu gцzetmesiyle mьmkьndьr. Malэnda fakirin hakkэ olduрunu idrak edemeyen zengin, bu hakkэ sahibine teslim etmedikĞ·e ziyandadэr. Zekвtэ ve fэtэr sadakasэnэ ihmal etmek gьnahtэr, bьyьk bir vebaldir. Cenвb-э Hak, Kur’an-э Kerim’de mьminleri юцyle uyarmaktadэr: “Ey iman edenler! Alэm satэm, dostluk ve aracэlэрэn olmadэрэ bir gьn gelip Ğ·atmadan цnce Allah’эn size verdiklerinden O’nun iĞ·in harcayэn...”[3]Muhterem Mьslьmanlar!Kardeюliрimizi zekвt ve fэtэr sadakasэ ile bereketlendirelim. Hayatэmэzэn her anэnda olduрu gibi, bu Ramazanda da hayэr ve hasenatэn цncьsь olalэm. Bayram sabahэna varmadan fitrelerimizi muhtaĞ· kardeюlerimizle buluюturalэm. Ğ*nfakta bulunurken kimseyi incitmeyelim, gцnьl kэrmayalэm. Allah yolunda sevdiрimiz юeylerden infak etmedikĞ·e iyiliрe asla eriюemeyeceрimizi unutmayalэm.Aziz Mьminler!Diyanet Ğ*юleri Baюkanlэрэmэz ve Tьrkiye Diyanet Vakfэmэz “Kardeюliрimiz Zekвtla Bereketlensin” diyor. Цnceki Ramazanlarda olduрu gibi bu Ramazanda da siz hayэrsever milletimizin yardэmlarэnэ yurtiĞ·i ve yurtdэюэndaki ihtiyaĞ· sahiplerine ulaюtэracaрэz. Gэda kolilerinizle yetimlerin ve fakirlerin yьzlerini gьldьreceksiniz. Binlerce Ğ·ocuрa bayramlэk kэyafet giydireceksiniz. Mьlteci ailelere iftar sofralarэ kuracaksэnэz. Ьlkemizde, ьmmet coрrafyasэnda ve dьnyanэn dцrt bir yanэnda, Allah’эn bizlere emaneti olan ihtiyaĞ· sahiplerinin bayram sabahэna mutlu ve huzurlu bir юekilde uyanmasэna vesile olacaksэnэz inюallah.Sizleri il ve ilĞ·e mьftьlьklerimize ve Tьrkiye Diyanet Vakfэ temsilciliklerimize baюvurarak iyilik seferberliрine katэlmaya davet ediyorum. Yapmэю olduрumuz ve yapacaрэmэz bьtьn yardэmlarэn makbul olmasэnэ Rabbimden niyaz ediyorum. Hutbemi bir вyet-i kerimeyle bitiriyorum: “Namazэ kэlэn, zekвtэ verin. Цnceden kendiniz iĞ·in ne hayэr yaparsanэz Allah katэnda onu bulursunuz. Юьphesiz Allah yaptэklarэnэzэ eksiksiz gцrьr.”[4] [1] Tevbe, 9/103. [2] Beyhakо, es-Sьnenь’l-kьbrв, III, 542. [3] Bakara, 2/254. [4] Bakara, 2/110. Din Hizmetleri Genel Mьdьrlьрь
  You it is serious?
  Sd67444DFG

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •